«Білочка» - яскравий, неповторний світ дитинства 

Колектив дитячого садка створює оптимальні умови для повноцінного розвитку дівчаток і хлопчиків, робить все, щоб наповнити їх життя радістю, а серце добротою.

Неділя, 20 березня 2016 18:47

Правила утримання, навчання та виховання дітей в дошкільному закладі

Правила діють відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних комунальних та інтернатних навчальних закладах (наказ МОН України від 21.11.2002р. №667), статуту ДНЗ, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів, рішень місцевих органів влади.

I. Батьки дітей або особи, що їх замінюють, повинні знати, що:

1.1. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року.

1.2.Для зарахування дитини у дошкільний заклад батькам або особам, які їх замінюють, необхідно пред’явити:

- заяву;

- свідоцтво про народження дитини;

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

1.3. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп у дошкільному закладі здійснюється на початку навчального року (вересень).

1.4. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період ( 75 днів ).

1.5. Відрахування дітей з дошкільного навчального закладу завідувач може здійснювати в таких випадках:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

1.6. Не менше як за 10 календарних днів завідувач дошкільним закладом зобов’язаний повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини.

1.7. Дошкільний заклад працює 5 днів в тиждень . Вихідними днями є субота, неділя і загальнодержавні святкові дні.

1.8. Батьки зобов’язані знати, що своєчасний прихід і забирання дитини - необхідна умова правильної реалізації виховно-освітнього процесу. Про неможливість приходу дитини в дошкільний заклад по хворобі або іншій поважній причині необхідно обов'язково повідомити в дошкільний заклад. Дитина, не відвідуючи дошкільний заклад більше трьох днів, повинна мати довідку від лікаря; при поверненні після більш тривалої відсутності надається довідка про стан здоров'я дитини і контакти за останній 21 день; після відсутності в літній період - довідка про контакти, обстеження на гельмінти. Необхідно наперед повідомляти про день приходу дитини в дошкільний заклад після тривалої відсутності.

1.9. Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу дітей :

- охайний вигляд, застебнутий на всі ґудзики одяг і взуття;

- умите обличчя;

- чисті ніс, руки, підстрижені нігті;

- підстрижене (у хлопчиків) і ретельне розчесане (у дівчаток) волосся;

- чиста нижня білизна;

- охайні статеві органи і чистий анус;

- наявність достатньої кількості носових хусток, серветок.

1.10. Не бажано  одягати дитині будь-які прикраси (в тому числі і дорогоцінні), так як це може зашкодити стану здоров’я Вашої дитини.

1.11. Комплектування груп у дошкільному закладі передбачає перебування в ній дітей одного віку або з різницею у віці. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах, а саме :

- групи для дітей ясельного віку (від 1,5 до 3-х років) – до15 осіб;

- групи загального розвитку для дітей від 3-х до 6 (7) років – до 20 осіб;

- групи різновікові (змішані) для дітей загального розвитку від 3-х до 6 років – до15 осіб;

1.12. В літньо-оздоровчий період допускається зведення груп (в зв’язку із зменшенням контингенту дітей).

1.13. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.

 

II. Дошкільний навчальний заклад зобов'язується:

2.1. Створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх дотримання.

2.2. Сприяти збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей.

2.3. Забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти.

2.4. Формувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки.

2.5. Формувати у дітей бережне ставлення до особистих речей.

2.6. Бути осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

2.7. Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють.

2.8. Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

2.9. За бажанням батьків надавати додаткові освітні послуги, які не визначені державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом в межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ України.

 

III. Дошкільний навчальний заклад забезпечує:

- охорону життя, зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини;

- її інтелектуальний, фізичний і особистісний розвиток;

- розвиток творчих здібностей та інтересів;

-здійснення індивідуального підходу до дитини, враховуючи особливості її розвитку;

-захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять її здоров'ю, а також від усіх форм фізичного та психічного насилля;

- медичне обслуговування дітей медичними працівниками, які входять до штату закладу або лікарями Хмельницької  міської дитячої лікарні

- проведення обов’язкових медичних оглядів дітей, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями,

- проведення планових профілактичних щеплень лише після ретельного медичного огляду дітей та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють;

- надання першої невідкладної медичної допомоги на госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (уразі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють;

- організацію 4-х разового харчування відповідно встановлених натуральних норм та у межах відповідних бюджетних призначень.

 

IV. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, мають право:

4.1. Вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти.

4.2. Обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу.

4.3. Звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання i навчання своїх дітей.

4.4. Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

4.5. Брати участь в поліпшенні покращенні організації навчально-виховного процесу.

4.6. Заслуховувати звіти завідуючої дошкільним закладом і педагогів про роботу з дітьми в групі.

4.7. Вносити добровільні благодійні внески по мірі потреб дошкільного навчального закладу та можливостей батьків на покращення  навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу згідно чинного законодавства.

4.8. Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.

 

V. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

5.1. Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей.

5.2. Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливого ставлення до довкілля.

5.3. Забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти за будь-якої форми.

5.4. Поважати гідність дитини.

5.5. Приводити дитину в дошкільний навчальний заклад вчасно, чистою, охайною.

5.6. Суворо дотримуватися режиму перебування дитини в ДНЗ та чергування режимних моментів в групі.

5.7. Формувати у дітей культурно-гігієнічні навички, культуру поведінки, відповідальність за стан своїх речей, а у старшому віці відповідальність за збереження своїх речей.

5.8. Не палити на території дошкільного навчального закладу.

5.9. Не заїжджати власним транспортом на територію дошкільного навчального закладу;

5.10. Попереджувати конфліктні ситуації з працівниками дошкільного навчального закладу та батьками або особами, які їх замінюють.

5.11. Взаємодіяти з дошкільним закладом по всім напрямках виховання і навчання дитини;

5.12. Надавати посильну допомогу в реалізації статутних завдань, створення предметно-розвиваючого середовища , проведенні спортивних заходів, дитячих свят, охорони життя, оздоровлення, корекційно-відновлювальної роботи.

5.13. Берегти майно дошкільного закладу як в приміщенні, так і на території закладу; оберігати зелені насадження, квітники.